Ośrodek rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

Metodę terapii dostosowuje się do indywidualnych możliwości każdego dziecka. Możliwości te są uwarunkowane wieloma czynnikami: rodzajem zaburzenia, czasem zdiagnozowania zaburzenia, występującymi sprzężeniami, sytuacją rodzinną, wiekiem dziecka dziecka, intensywnością i efektywnością prowadzonej terapii.

Psycholodzy

•  Poradnictwo psychologiczne

Rozwiązywanie bieżących trudności, uczenie samoregulacji emocji, doskonalenie zdolności poznawczych

•  Psychoedukacja

Rozwijanie wiedzy na temat emocji, uczenie przewidywania konsekwencji własnego działania, wsparcie dotyczące stosowanych metod wychowawczych.

•  Metoda Ruchu Rozwijającego W Scherborne

Budowanie świadomości ciała i przestrzeni, uczenie współdziałania w diadzie i grupie, budowanie poczucia własnej skuteczności

•  Kinezjologia Edukacyjna

(powyżej 4 roku życia)

Rozwijanie koncentracji uwagi i wyobraźnia  przestrzennej, wspieranie funkcji poznawczych, w tym przygotowanie do nauki czytania i pisania

•  Racjonalna terapia zachowania

(powyżej 16 roku życia [dla osób w normie intelektualnej z wykluczeniem niektórych chorób psychicznych np. schizofrenia, urojenia])
Pomoc w sytuacjach kryzysowych, uczenie samoregulacji emocji

•  Komunikacja wspomagana  (systemy SJM i Makaton) brak ograniczeń wiekowych

Wspomaganie komunikacji społecznej

•  Wczesna Interwencja 0-6

(dzieci w wieku 0 – 6 lat)
Diagnoza i analiza funkcjonowania dziecka od pierwszych miesięcy życia celem wczesnej rehabilitacji i stymulowania optymalnego rozwoju.

•  Metoda Kids’ Skills oraz I’m Proud of you

(dzieci w wieku 3 – 12 lat, rodzice)
Pomoc dziecku w nabywaniu nowych kompetencji i umiejętności do radzenia sobie z konkretnym problemem.

•  Techniki behawioralne – Stosowana Analiza Zachowania

Techniki behawioralne oparte na wzmacnianiu zachowań pozytywnych przeznaczone dla
dzieci z trudnościami rozwojowymi szczególnie całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Logopedzi

•  Diagnoza i terapia miofunkcjonalna wg A.Kittel i N.Forster

(dla dzieci i dorosłych)
Prawidłowa czynność języka i warg podczas spoczynku i połykania, prawidłowy tor oddechowy, prawidłowa postawa ciała, prawidłowa artykulacja głosek, wspomaganie leczenia ortodontycznego

•   Diagnoza i terapia strategiczna dyslalii obwodowej wg Pluty-Wojciechowskiej

(dla dzieci i dorosłych)
Usprawnianie realizacji fonemów SMURF o typie dyslalii anatomicznej i funkcjonalnej z ankyloglosją, wadą zgryzu, prawidłowa czynność połykania i pozycji spoczynkowej języka i warg, wspomaganie leczenia ortodontycznego

•  Stymulacja traktu ustno-twarzowego wg Małgorzaty Gawry

(dla dzieci)
Usprawnianie funkcji mięśniowych, regulacja napięcia mięśniowego, asymetrii funkcjonalnej

•   Etthno – elastyczny terapeutyczny taping wg Esther de Ru

(dla dzieci i dorosłych)
Usprawnianie mięśni ustno-twarzowych, prawidłowej pozycji spoczynkowej języka i warg, procesu połykania, artykulacji głosek, postawy ciała, wspomaganie leczenia ortodontycznego

•   Diagnoza dzieci do 9 roku życia testem KOLD

(dla dzieci 0-9 r.ż.)
Ocena umożliwia usprawnianie rozumienia i nadawania mowy, funkcji słuchowych, artykulacji i sprawności artykulatorów mowy, umiejętnosci pragmatyczno-społecznych

•  Diagnoza dzieci do 9 roku życia testem KORP

(dla dzieci 0-9 r.ż.)
Ocena umożliwia rozwoju motoryki i lateralizacji, spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej,  emocji i relacji społecznych, funkcji behawioralnych, umiejętności przedszkolnych i szkolnych

•  Diagnoza dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym testem KOJD

(dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym)
Ocena umożliwia usprawnianie funkcji językowych w zakresie rozumienia, powtarzania, nazywania, mowy, dialogowej, opowieściowej, spontanicznej, usprawnianie podsystemu fonetyczno-fonologicznego, fleksyjno-składniowego, leksykalno-semantycznego i pragmatycznego

•  Terapia MTF 9-99 sTArs

(9-99 r.ż.)
Miofunkcjonalna terapia dla osób ze specjalną terapią artykulacji s/sz wg A. Kittel

•   Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD

FASD w praktycznej, ilościowej diagnoztyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych 

•  Metoda werb-tonalna

Metoda ta wykorzystuje dwie techniki rytm ciała i rytm muzyczny , które pomagają w rozwoju mowy i wrażliwości słuchowej. Założenia metody : – pierwszym nośnikiem znaczeń jest intonacja ( rytmy muzyczne, rozwijanie umiejętności prozodycznych)-za pomocą ruchu wyrażana jest specyfika głosek – ruch ma ułatwić percepcję pobudzając kanały półkoliste

•   Totalna komunikacja

Koncepcja wcielająca odpowiednie słuchowe, migowe i ustne sposoby komunikacji.

•  Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz

(dzieci przedszkolne i szkolne)
Wsparcie rozwoju psychoruchowego 

•   Metoda Ruchu Rozwijającego W Scherborne

Budowanie świadomości ciała i przestrzeni, uczenie współdziałania w diadzie i grupie, budowanie poczucia własnej skuteczności

•   Stosowana Analiza Zachowania

Techniki behawioralne oparte na wzmacnianiu zachowań pozytywnych przeznaczone dla
dzieci z trudnościami rozwojowymi szczególnie całościowymi zaburzeniami rozwoju.

•    Terapia manualna dla logopedów w zaburzeniach artykulacyjnych

Usprawnianie mięśni ustno-twarzowych, prawidłowej pozycji spoczynkowej języka i warg, procesu połykania, artykulacji głosek, postawy ciała

•  Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia się

Wspomaga wypowiadanie nowych słów ze znanych już głosek lub sylab, uczy nowych głosek – pracuje na samodzielnym przywołaniu planu motorycznego słowa usprawnianie mięśni ustno-twarzowych, prawidłowej pozycji spoczynkowej języka i warg, procesu połykania, artykulacji głosek, postawy ciała

•  Metody wspomagające

– metoda oralna
– metoda daktylna
– metoda migowa
– metoda wczesnej symultaniczno sekwencyjnej nauki czytania ( J. Cieszyńska)
– metoda krakowska
– odczytywanie mowy z ust

– stosowanie daktylografii
– stosowanie znaków języka migowego
– nauka czytania
– rozwijanie percepcji słuchowej, rozwijanie logicznego myślenia, wnioskowania.

•  Metody i techniki logopedyczne

– masaż logopedyczny
– elementy terapii regulacyjnej według koncepcji Castillo Moralesa: masaż , punkty  neuromotoryczne.
– elektrostymulacja
– kinestiotaping
– trening funkcji oralnych
– ćwiczenia ortofoniczne
– ćwiczenia z emisji głosu
– ćwiczenia ksztaltujące słuch fonemowy
– usprawnianie kinetyki i kinestetyki mowy
– wywoływanie, utrwalanie i automatyzacja głosek
– rozwijanie słownika biernego i czynnego
– rozwijanie umiejętności pragmatyczno-społecznych
– umiejętność różnicowania dźwięków mowy
– Trening karmienia łyżeczką, dobór łyżeczki, trening picia z otwartego kubka, trening żucia, trening połykania (wycofanie połykania infantylnego po 3 r.ż.)
ćwiczenia oddechowe i fonacyjne

Fizjoterapeuci

•  NDT Bobath

(wczesniaki, niemowlaki z zaburzeniami napięcia mięśniowego, asymetriami, opóźnionym rozwojem psychoruchowym, dzieci starsze z zab. napiecia mięśniowego, złą postawa ciala, zab. czucia glebokiego)
Normalizacja napięcia mięśniowego, wspomaganie i torowanie prawidłowych wzorców ruchu

•   PNF

(dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z nieprawidłową postawą ciała, zab. napięcia mięśniowego)
Wzmocnienie mięśniowego tułowia i kończyn, poprawa wzorców ruchu, poprawa czucia ciała

•  Kinezjotaping

(od wczesniaka wzwyż)
Korekcja nieprawidłowego ustawienia kończyn, aktywizacja mięśni osłabionych, rozluźnianie nadmiernie napiętych

•  Terapia ręki

(dla dzieci i dorosłych)
Prowadzenia diagnozy sprawności motorycznej dziecka, planowaniai prowadzenia terapii ręki i zaburzeń motoryki małej oraz wykonywania masażu stymulacyjno-sensorycznego rąk

•  Dobór i montaż wkładek ortopedycznych ICB MEDICIAL

(dla dzieci i dorosłych)
Indywidualne wkładki ortopedyczne wykonywane na podstawie badania komputerowego i manualnego. Wkładki ortopedyczne ICB Medical pomagają w leczeniu schorzeń u dzieci i dorosłych.

•  Kurs Integracji Sensorycznej I i II stopnia – Celem zajęć jest polepszenie integracji między zmysłami w obrębie układu nerwowego.

(dzieci)
Zajęcia prowadzone tą metodą mają konwencję zabawy (metoda ta nazywana jest metodą naukowej zabawy), podczas której dziecko uczy się bawiąc (ćwicząc) na specjalistycznym sprzęcie. Jest to jednak czas wyraźnie zaplanowany, ukierunkowany na podawanie bodźców w określony sposób. Integracja sensoryczna jako metoda z powodzeniem wykorzystywana w pracy z dziećmi rozwijającymi się prawidłowo, jak i dzieci z zaburzeniami w rozwoju

•  Zoga Therapy w terapii niemowląt i peditrii –

(dzieci)
Polega na manualnym uwalnianiu restrykcji mięśniowo – powięziowych stosowanych w pediatrii w szczególności z dziećmi z problemami neurologicznymi. Praca manualna wsparta badaniem strukturalnym i funkcjonalnym oraz wspomaganiem oswobodzenia tkanek w ruchu przy aktywnym udziale terapeuty kierującego ruchem pacjenta. Ćwiczenia używane dla przywracania ślizgu tkanek miękkich są adaptacją pediatryczną ruchów pochodzących z metody Zoga Movement. Całość stanowi kompleksowe podejście terapeutyczne dla pracy z dziećmi.

• Metoda Vojty

(od wczesniaka wzwyż)
Metodę stosuje się w rehabilitacji i leczeniu zaburzeń centralnej koordynacji nerwowej. Polega na terapeutycznym zastosowaniu odruchowej lokomocji

Czas trwania rehabilitacji

Zależy od stanu zdrowia dziecka. Dzieci mają zindywidualizowany system rehabilitacji zależny od rodzaju zaburzenia, dlatego też specjaliści określają czas terapii. Pacjent wg zaleceń lekarskich spotyka się ze specjalistami w zależności od potrzeb. Czas pracy z pacjentem dostosowany jest do możliwości psychofizycznych dziecka.Czas trwania jednej wizyty wynosi 60 minut i obejmuje terapię z dzieckiem i instruktaż dla rodziców/opiekunów prawnych

Zasady kwalifikacji

Pacjent przyjmowany jest zgodnie ze skierowaniem lekarskim. Do terapii kwalifikuje konsylium lekarskie i specjaliści, którzy w zależności od potrzeb realizują zakres terapii. W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz najmłodsi pacjenci potrzebujący jak najszybszej terapii.

Kryteria zakończenia rehabilitacji i metody oceny skuteczności

Decyduje o tym konsylium lekarzy i specjalistów, którzy opiekują się pacjentem. Specjaliści pod opieką których pozostaje rehabilitowane dziecko, dokonują oceny skuteczności terapii wykonując potrzebne testy diagnostyczne i sprawdzające. Ocena zespołu kwalifikuje dziecko do ewentualnego zakończenia rehabilitacji lub ograniczenia czasu i rodzaju zabiegów terapeutycznych. Na podstawie badania lekarskiego i testów przeprowadzonych przez specjalistów, gdy pacjent nie potrzebuje kompleksowej opieki kierowany jest do poradni specjalistycznej (logopedycznej, psychologicznej, fizjoterapeutycznej).

W terapii należy dobierać różne techniki i metody zmieniając je, i wiążąc w kombinacje sesji zabiegowych o których w głównej mierze decyduje lekarz wraz z terapeutą prowadzącym. Czas i efekty terapii są ściśle zależne od stanu wyjściowego, rodzaju uszkodzenia i/lub jednostki chorobowej, przy czym pamiętać należy, że każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie. Ocena stanu postępów rehabilitacji jest w dużej mierze subiektywna i składa się na nią wiele czynników. O zakończeniu usprawniania decyduje lekarz podczas wizyty kontrolnej oraz terapeuci wykonując odpowiednie testy sprawdzające.

Rzeszów, al. Rejtana 53 (3 piętro)
tel. 17 865 20 06
Skip to content